2020-жылдын 1 январына карата коррупцияга каршы иш аракеттер тууралуу маалымат.

 2016-жылдын 15 июлунда Кыргыз Республикасынын Коргоо Кеңеши тарабынан Департаменттеги системалык коррупцияны жоюу боюнча актуалдаштырылган деталдаштырылган иш чаралар планы бекитилген.

Иш чаралар планы жалпысынан 36 коррупциялык схемадан, 53 бөлүктөн жана 102 бөлүмчөдөн турат.

Пландын 2019-жылы аткарылууга тийиш болгон бөлүмдөрү боюнча Мекемеге тиешелүү иш чаралардын баарысы аткарылды.

1-январь 2020- жылга карата:

Аткарылган иш чаралар - 80 (78%)

Жарым жартылай аткарылганы - 14 (14%)

Аткарылбаганы -8 (8%)

 

Иш чара боюнча негизинен башка министирликтер жана ведомстволор аткара турган иштер создуктурулууда, алар менен белгиленген тартипте иш алып барып, иш чараларды оперативдүү аткаруу боюнча дайыма тыгыз байланышта иш алып буруудабыз.

Кээ бир иш чаралар боюнча белгиленген тартипте укуктук ченемдик актыларды кабыл алуу талап кылынат. Айтылгандай укуктуктук ченемдик актылардын долбоорлору белгиленген тартипте даярдалып, ыйгарым укуктуу органдардын кароосунда.

Информация по антикоррупционным мероприятиям по состоянию на 1 января 2020 года

 

Актуализированный Детализированный план пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в ДКРПНИ при ГРС при ПКР (далее – План) одобрен Советом обороны Кыргызской Республики 15 июля 2016 года.

Актуализированный План состоит из 38 коррупционных схем и 102 мероприятий.

По состоянию на 01.01.2020 года из 102 мероприятий:

Всего исполненных - 80 мероприятий (78%)

Исполненных частично - 14 мероприятий (14%)

Не исполненных - 8 мероприятий (8%)

Необходимо отметить, что основная часть неисполненных мероприятий относятся к непосредственному исполнению других государственных органов.

С данными государственными органами ведутся работы по оперативному исполнению мероприятий плана.

         По некоторым мероприятиям необходимо принятие нормативных правовых актов. Все предусмотренные в плане нормативные правовые акты разработаны и направлены в соответствующие уполномоченные органы для принятия в установленном порядке